Newlife Coaching Amsterdam    

KvK nr: 74648756                                                                                                                                                                                              
1. DIENSTVERLENING

a. Newlife Coaching Amsterdam levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. De therapie diensten zijn kort of langdurig. Dit gaat in overleg tussen cliënt en Newlife Coaching Amsterdam. Uitgangspunten hierbij zijn dat Newlife Coaching Amsterdam handelt vanuit integriteit, betrouwbaarheid en dat het belang van de cliënt centraal staat.

b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een hulpvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen. Bij alle behandelingen is niet te voorspellen wat het effect zal zijn. Je lichaam geeft wat jij nodig hebt en eigen inzet is ook doorslaggevend voor de effecten. Hier kunnen dus geen eisen aan worden gesteld. Er zijn geen garanties voor veranderingen.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de therapeut. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de therapeut voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de therapeut, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

d. Newlife Coaching Amsterdam behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt zonder opgaaf van reden. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door Newlife Coaching Amsterdam beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

e. Newlife Coaching Amsterdam helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. Newlife Coaching Amsterdam verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door Newlife Coaching Amsterdam doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Newlife Coaching Amsterdam. Newlife Coaching Amsterdam gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

g. De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.

ad1. Afspraak verzetten 48 uur voor de sessie. Afspraken met Newlife Coaching Amsterdam zijn bindend indien die door Newlife Coaching Amsterdam en de cliënt wederzijds zijn bevestigd. Voor alle Therapie/Access Bars/Healing afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en minder dan 48 uur van tevoren worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 – 24 uur geldt 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur of niet op komen dagen op de afspraak 100% van het tarief. 

In geval dat de therapeut moet reizen voor haar afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als therapeut reeds op locatie is, cliënt geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding te betalen.

ad2. Stoppen traject. Ingeval sessies voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen is de opzegtermijn 1 sessie waarbij deze laatste sessie de eindevaluatie en afrondingssessie is.  In geval sessies voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen en deze tussentijds worden gestopt dan wordt er een bedrag gerekend van 1,5 sessie (1,5 uur) administratie kosten.

ad3. Pakketten zijn niet-restitueerbaar/non-refundable. Dit geldt voor alle pakketten (Therapie, healing & Access Bars).

ad4. Abonnementen worden afgesloten voor 6 of 12 maanden. In de maand dat het abonnement afloopt wordt besproken of cliënt het abonnement wil verlengen of stopzetten. Cliënt is bij afsluiten van een half jaar of jaar abonnement verplicht alle termijnen te voldoen. Betaling vind plaats op elke 1e van de maand via een betaalverzoek.

2. VERTROUWELIJKHEID

a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door Newlife Coaching Amsterdam gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is.

b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van Newlife Coaching Amsterdam en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen Newlife Coaching Amsterdam en de cliënt. Na de coaching/therapie worden de dossiers 7 jaar bewaard.

c. De ervaringen die Newlife Coaching Amsterdam opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de therapeut is behandeld. Klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

3. BETALING EN GIFTEN

De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient ter plekke voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. Giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

4. GARANTIE

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft Newlife Coaching Amsterdam geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

b. Als een cliënt niet tevreden is over een door Newlife Coaching Amsterdam geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan Newlife Coaching Amsterdam te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevreden gesteld wordt.

5. AANSPRAKELIJKHEID

 Newlife Coaching Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de Newlife Coaching Amsterdam niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de therapeut zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.

b. Op alle leveringen is Nederlands recht van toepassing.

6. Overmacht

1.Indien Newlife Coaching Amsterdam haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Newlife Coaching Amsterdam alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.De Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat hiervoor door Newlife Coaching Amsterdam nadere schadevergoeding verschuldigd is. Vooruitbetaalde gelden worden, indien mogelijk, gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.